Nova verzija sajta
Traženi pojam
U kategoriji
Datum (godina/mjesec/dan)  //

Bilo koju riječ Sve riječi

Vaša pretraga za budzet-opcine-fojnica je pronašla slijedeće:

Javna rasprava o nacrtu Budžeta
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Ponedjeljak, 20.11.2017, 10:19
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj: 01-05-1589-10/17
Fojnica, 20.11.2017.

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Fojnica, broj:01-05-1543-8/2017 od 16.11.2017. , o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta budžeta Općine Fojnica za period 01.01.-31.12.2018., Općinski načelnik upućuje:POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA OPĆINE FOJNICA ZA 2018. GODINU


Na IX. sjednici Općinskog vijeća Fojnica održanoj 16.11.2017. godine, Općinsko vijeće Fojnica usvojilo je Nacrt Budžeta za period 01.01.2018.- 31.12.2018.
Nacrt Budžeta stavlja se na javnu raspravu, kako bi u njemu mogli učestvovati građani Općine Fojnica, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, Udruženja građana, naučne i stručne organizacije, kao i svi ostali potencijalni budžetski korisnici.
Prijedloge i sugestije potrebno je da se dostaviti na adresu: ul. Bosanska 94, Fojnica, sa naznakom „ Prijedlozi na Nacrt Budžeta Općine Fojnica za 2018. godinu“ Službi za privredu, finansije i budžet u pisanoj formi, a najkasnije do 04.12.2017. godine (ponedeljak).
Obavještavamo Vas da će se centralna Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018. godinu održati 07.12.2017. godine ( četvrtak) u 13.00 sati u sali Općinskog vijeća Fojnica.
Nacrt Budžeta možete pogledati na web stranici Općine Fojnica, www.fojnica.ba.


Održana 33. sjednica OV Fojnica
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Utorak, 26.07.2016, 15:12
Klikni za više fotografija33. sjednica OV
Sjednica Općinskog vijeća Fojnica je održana 21.07.2016.godine. Na ovoj sjednici usvojene su izmjene i dopune budžeta Općine Fojnica za period 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Regulacionog plana Sportsko rekreacionog centra „Pridolci“ Fojnica.
Isto tako vijećnici su dali podršku za četiri Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu te četiri Rješenja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta.

31. sjednica Općinskog vijeća Fojnica
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Četvrtak, 26.05.2016, 15:09
Klikni za više fotografija31. sjednica OV
Trideset prva sjednica OV Fojnica održana je u danas, 26.05.2016. godine. Nakon rasprave na dnevnom redu se umjesto predloženih četrnaest našlo jedanaest tačaka.
Tačke Izvještaj o radu Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“ Fojnica, Informacija o radu OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica za školsku 2015/2016. godinu, Nacrt Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru te Prijedlog Odluke o raskidu ugovora o kreditnom zaduženju „Aguareumal“ kod „Bor banke“ gdje je sudužnik Lječilište „Reumal“ Fojnica su skinute s dnevnog reda današnje sjednice.

Izvještaj o radu Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015.godinu je usvojen kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01.2016. - 31.03.2016. godine, te Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Fojnica za 2015. godinu

Informacija o utrošku sredstava od kreditnog zaduženja i implementacija planiranog projekta - Adaptacija Lječilišta „Reumal“ Fojnica je primljena k znanju. Također vijećnici su primili k znanju i informacije o radu Udruženja građana sportskih ribolovaca „Fojnica“ Fojnica i radu Udruženja građana Lovačko društvo „Divokoza“ Fojnica.

Kada je riječ o Nacrtu Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona Općinsko vijeće je donijelo Zaključak kojim podržava dati stav Komisije za Statut i propise OV Fojnica tj. da Skupština SBK nema zakonske osnove za uređenje ove oblasti. Naime, Komisija smatra da bi donešenjem ovog Zakona bilo povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu da samostalno odlučuju o pitanjima iz vlastite nadležnosti.

Na današnjoj sjednici je usvojeno Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica kao i Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnine.


Održana 29. sjednica OV Fojnica
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Ponedjeljak, 04.04.2016, 13:58
Klikni za više fotografija29. sjednica OV
Dvadeset deveta sjednica OV Fojnica održana je u četvrtak, 31.03.2016. godine. Pored predloženih devet tačaka dnevnog reda, isti je dopunjen sa još dvije; Prijedlog za smjenu predsjedavajućeg OV i Prijedlog za zamjenu člana Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju.
Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu Vatrogasnog društva „Fojnica“ za 2015.godinu kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za 2015.godinu.
Također nakon duge rasprave usvojen je i Izvještaj o poslovanju JU Ljekarna – Apoteka Fojnica za 2015.godinu te Plan i program rada Ljekarne-Apoteke Fojnica za 2016.godinu.
Odluka o izmjeni Regulacionog plana Autobusna stanica je usvojena sa predloženim izmjenama uz Zaključak da investitor na sljedećoj sjednici OV napravi prezentaciju projekta.
Isto tako vijećnici su usvojili Odluku o utvrđivanju konačne građevinske cijene metra kvadratnog stambene površine.
Usvojen je i Plan dopune rada OV za 2016. godinu i to sa predloženim izmjenama i dopunama. Na prijedlog Kluba vijećnika HDZ na dnevnom redu se našla i tačka za smjenu predsjedavajućeg OV Fojnica Bogomira Barbića. Međutim nakon glasanja ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu. O Prijedlogu za zamjenu člana Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju nije se glasalo nego je dogovoreno da se provede procedura definisana Poslovnikom o zamjeni člana Komisije.

Održana 28. sjednica OV Fojnica
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 26.02.2016, 12:40
Klikni za više fotografija28. sjednica OV
Dvadeset osma sjednica Općinskog vijeća Fojnica je održana u četvrtak, 25.02.2016.godine. Na početku sjednice vijećnik HDZ-a Oroz Igor je položio svečanu zakletvu o prihvaćanju mandata vijećnika.
Na ovoj sjednici OV najviše se raspravljalo o Izvještaju o radu UO Liječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu. Na kraju je umjesto Izvještaja usvojen Zaključak o vraćanju istog na doradu.
Plan rada i Finansijski plan Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2016.godinu su usvojeni.

Nakon ove dvije tačke vezane za Liječilište "Reumal" vijećnici su usvojili i niz drugih Odluka; Odluku o pristupanju izradi izmjene regulacionog plana dijela urbanog područja Fojnice, Odluku o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima i javnim preduzećima od interesa za Općinu Fojnica, Odluku o utvrđivanju tarife komunalnih taksi te Odluku o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Fojnice.

Također, usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o obilježavanju Dana Općine Fojnica dok je Informacija o radu Policijske stanice Fojnica za 2015. godinu primljena k znanju.
Na kraju vijećnici su usvojili i Izvještaj o realizaciji Programa rada OV Fojnica za 2015. godinu.


27. sjednica OV Fojnica
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Četvrtak, 24.12.2015, 13:42
Klikni za više fotografija27. sjednica OV
Dvadeset sedma sjednica Općinskog vijeća Fojnica je održana u utorak, 22.12.2015.godine. Na početku sjednice vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o davanju saglasnosti na Plan obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Fojnica i troškovnik JKP „Šćona“ Fojnica. Također je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na visinu komunalnih usluga JKP „Šćona“ Fojnica uz Zaključak da cijena vode po metru kubnom iznosi 0,92 KM za fizička lica a 1,73 KM za pravna lica.

Vijećnici OV Fojnica su usvojili Budžet Općine Fojnica za period 01.01.-31.12.2016. godine te Odluku o izvršenju Budžeta za taj period.
Finansijski plan Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za 2016.godinu dobio je podršku vijećnika a Informacija o utrošku sredstava od kreditnog zaduženja i implementacije planiranog projekta Lječilišta „Reumal“ primljena je k znanju.

O Prijedlogu Rješenja o utvrđivanju liste za članove Komisije za javno-privatno partnerstvo SBK vijećnici se nisu izjašnjavali jer je donesen Zaključak da se ponovo raspiše interni oglas za izbor članova.
Na kraju sjednice vijećnici su usvojili i Program rada OV Fojnica za 2016. godinu.

Održana 26. sjednica OV Fojnica
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Ponedjeljak, 30.11.2015, 15:09
Klikni za više fotografija26.sjednica OV
Dvadeset šesta sjednica Općinskog vijeća Fojnica je održana danas, 30.11.2015.godine. Na početku sjednice vijećnicima je predstavljena djelatnost Udruženja „Veliki ljudi malog srca“ iz Visokog.

Vijećnici OV Fojnica su jednoglasno usvojili Finansijski izvještaj Općinske izborne komisije Fojnica za prijevremene izbore za načelnika Općine Fojnica te Finansijski plan IOK izborne jedinice Fojnica za 2016. godinu.

Također jednoglasnu podršku vijećnika dobio je Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Fojnica za period 01.01.-30.09.2015. godine. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Fojnica i Program rada JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica su dobili podršku vijećnika.

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste OV Fojnica za članove Komisije za javno-privatno partnerstvo nije usvojen nego je donesen Zaključak o raspisivanju internog oglasa za izbor dva promjenjiva člana Komisije za javno-privatno partnerstvo.

Na dnevnom redu sjednice OV našao se i Program rada SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica za školsku 2015/2016 godinu koji je primljen k znanju kao i Informacija o stanju u šumama na području Općine Fojnica, podnosilac Kantonalna uprava za šumarstvo, Odjeljenje Fojnica.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Četvrtak, 29.10.2015, 14:01
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj:02-14-1209/15
Fojnica, 27.10. 2015.godine

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-1188-10/15 od 27.10. 2015.godine, te člana 24. tačka 3. Statuta Općine Fojnica, Općinski načelnik upućuje


J A V N I P O Z I V

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU BUDŽETA /PRORAČUNA OPĆINE FOJNICA ZA 2016. GODINU
Prema Zaključku Općinskog vijeća Fojnica subjekti javne rasprave su: Općinsko Vijeće i njegova radna tijela, političke stranke odnosno klubovi vijećnika, savjeti MZ-a, ,građani i udruženja građana sa područja Općine Fojnica.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2016. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za privredu, finasije i budžet, najkasnije do 13.11. 2015. godine putem:
- Pošte ili lično na adresu: Općina Fojnica Ul. Bosanska 94, ili na Info-centar Općine Fojnica sa naznakom „ za Nacrt Budžeta/Proračuna 2016.godina“.

Centralna javna rasprava o Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2016. će se održati dana 18.11. 2015. godine u zgradi Općine Fojnica (sala OV-a) sa početkom u 12 sati.

Napomena: Nacrt budžeta/proračuna za 2016.godinu možete prezeti na Web stranici Općine Fojnica, www.fojnica.ba

Budžet/Proračun Općine Fojnica za period 01.01.-31.12.2015. godine
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Ponedjeljak, 12.01.2015, 12:46
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Služba za privredu, finansije i budžet

Budžet


Na sjednici Općinskog vijeća Fojnica, koja je održana 30. decembra protekle godine usvojen je prijedlog budžeta Općine Fojnica za 2015. godinu.
u Prilogu pogledajte Budžet/Proračun općine Fojnica za 2015. godinu.

Usvojen Budžet općine Fojnica
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Srijeda, 07.01.2015, 10:14
Klikni za više fotografija17.sjednica OV
Na sjednici Općinskog vijeća Fojnica, koja je održana 30. decembra protekle godine usvojen je prijedlog budžeta Općine Fojnica za 2015. godinu.

Vijećnici su jednoglasno usvojili prijedlog budžeta koji iznosi 2.400.320,00 KM.

Također, na ovoj sjednici je usvojen Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta za 2015. godinu te Prijedlog budžetskog kalendara Općine Fojnica za 2015. godinu.
Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 28.11.2014, 11:46
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Broj: 02-14-1368/14
Fojnica : 28.11.2014.god


Na osnovu Zaključka Općinsko vijeće Fojnica, broj: 01-05-1397-6/14 od 27.11.2014.godine, te člana 24. tačka 3. Statuta Općine Fojnica, Općinski Načelnik upućuje

Javni poziv

za učešće u javnoj raspravi o nacrtu budžeta/proračuna općine Fojnica za 2015. godinu
Prema Zaključku Općinskog vijeća Fojnica subjekti javne rasprave su: Općinsko Vijeće i njegova radna tijela, političke stranke odnosno klubovi vijećnika, savjeti MZ-a, građani i udruženja građana sa područja Općine Fojnica.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2015. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za privredu, finasije i budžet, najkasnije do 08.12. 2014. godine putem:
- Pošte ili lično na adresu: Općina Fojnica Ul. Bosanska 94, ili na Info-centar Općine Fojnica sa naznakom „ za Nacrt Budžeta/Proračuna 2015.godina“.

Centralna javna rasprava o Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2015. će se održati dana 11.12. 2014. godine u zgradi Općine Fojnica (sala OV-a) sa početkom u 11 sati.

Napomena: Nacrt budžeta/proračuna za 2015.godinu možete prezeti na Web stranici Općine Fojnica, www.fojnica.baS poštovanjem,

Načelnik općine Fojnica
mr.sc.Salkan Merdžanić

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Četvrtak, 05.12.2013, 08:33
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj: 02-14-1199/13
Fojnica, 04.12.2013.

Na osnovu Zaključka Općinsko vijeće Fojnica, broj: 01-05-1306-17/13 od 04.12.2013.godine, te člana 24. tačka 3. Statuta Općine Fojnica, Općinski Načelnik upućuje


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU BUDŽETA /PRORAČUNA OPĆINE FOJNICA ZA 2014. GODINU
Prema Zaključku Općinskog vijeća Fojnica subjekti javne rasprave su: Općinsko Vijeće i njegova radna tijela, političke stranke odnosno klubovi vijećnika, savjeti MZ-a, građani i udruženja građana sa područja Općine Fojnica.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2014. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za privredu, finasije i budžet, najkasnije do 16.12.2013. godine putem:
- Pošte ili lično na adresu: Općina Fojnica Ul. Bosanska 94, ili na Info-centar Općine Fojnica sa naznakom „ za Nacrt Budžeta/Proračuna 2014.godina“.

Centralna javna rasprava o Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2014. će se održati dana 20.12.2013. godine u sali Hotela Reumal sa početkom u 10 sati.

Napomena: Nacrt budžeta/proračuna za 2014.godinu možete prezeti na Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba

OPĆINSKI NAČELNIK
Salkan Merdžanić


Budžet/proračun Općine Fojnica za period: 01.01.-31.12.2012. godine
Snežana Rajić - Srijeda, 25.01.2012, 13:21
Općina FojnicaNa osnovu člana 5. stav 1. i člana 9. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 24. stav 3 Statuta Općine Fojnica, na prijedlog načelnika Općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj 22.12.2011. godine, utvrdilo je:

Budžet/proračun Općine Fojnica za period: 01.01.-31.12.2012. godine


Budžet/proračun Općine Fojnica za period: 01.01.-31.12.2012. godine (po ekonomskoj klasifikaciji) možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu budžeta/proračuna za 2011. godinu
Općina Fojnica - Petak, 17.12.2010, 08:07
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj: 02-14-1198/10
Fojnica: 16.12.2010. godine

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Fojnica o usvajanju Nacrta okvirnog budžeta/proračuna Općine Fojnica za period: 01.01.- 31.12.2011. godine i člana 104. Statuta Općine Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine, Općinski načelnik upućuje:

Javni poziv
za javnu raspravu o Nacrtu budžeta/proračuna za 2011. godinu


Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da učestvuju u raspravi Nacrta budžeta/proračuna Općine Fojnica za 2011. godinu koji je Općinsko vijeće Fojnica usvojilo i uputilo u javnu raspravu na svojoj XIX sjednici, održanoj 08.12.2010. godine.

Usmeni dio javne rasprave obavit će se 28.12.2010. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća (nova zgrada). Nacrt budžeta/proračuna je istaknut na Infopultu u zgradi Općine, te na internet stranici Općine Fojnica, www.fojnica.ba (klikni ovdje za Nacrt budžeta).

Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti na Službu za privredu, stambeno komunalne poslove, finansije i budžet putem prijemne kancelarije ili na e-mail pomoćnika načelnika Službe za privredu, stambeno komunalne poslove finansije i budžet munib.behric@fojnica.ba do 24.12.2010. godine.

Salkan Merdžanić, načelnik Općine Fojnica
Salkan Merdžanić
Načelnik općine Fojnica

Javna rasprava o nacrtu budžeta/proračuna općine Fojnica za 2010. godinu
Dženita Žolja-Topalović - Ponedjeljak, 18.01.2010, 09:12
Općina FojnicaNa osnovu Zaključka Općinskog vijeća Fojnica o usvajanju Nacrta okvirnog budžeta/proračuna Općine Fojnica sa primjedbama za period: 01.01.- 31.12.2010. godine i člana 104. Statuta Općine Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine, Općinski načelnik upućujeJavni poziv
za učešće u javnoj raspravi o nacrtu budžeta/proračuna
općine Fojnica za 2010. godinu


Javna rasprava će se održati 22.01.2010. godine u prostorijama dvorane hotela „Reumal“ Fojnica, sa početkom u 10,00 sati...

Salkan Merdžanić, načelnik Općine Fojnica
Salkan Merdžanić
Načelnik općine Fojnica

Budžet / proračun općine Fojnica za 2009. godinu
Dženita Žolja-Topalović - Utorak, 26.05.2009, 16:13
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za privredu, finansije i budžet

Broj 01-14-227/2009
Fojnica 25.02.2009 godine

Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine Fojnica, na prijedlog načelnika Općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj 25.03.2009. godine, utvrdilo je:

Budžet / proračun općine Fojnica
za period od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine


Nacrt budžeta/proračuna Općine Fojnica za 2008.
Dženita Žolja-Topalović - Utorak, 08.01.2008, 17:27
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za privredu, finansije i budžet

Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine Fojnica, na prijedlog načelnika općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj 17.12.2007. godine, utvrdilo je:

Nacrt budžeta/proračuna općine Fojnica
za period od 01.01.2008 do 31.12.2008


Budžet Općine Fojnica za 2006. godinu
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 11.09.2006, 17:41
Općina FojnicaČetvrtak, 07.09. - Budžet Općine Fojnica za 2006. godinu iznosi 1.966.042,00 KM. Ostvareni prihodi u prvih 6 mjeseci su 934.553,80 KM, ili u procentu 47,53%, a rashodi u iznosu od 851.445,67 KM, ili u procentu 43,31%. Iz navedednog proizilazi da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 83.108,13 KM.

Linkovi:
www.fojnica.ba/download/opcina-fojnica/budzet
O istoj temi: Budžet Općine Fojnica
www.fojnica.ba/opcina
Javna rasprava o Prijedlogu općinskog budžeta za 2005.
Nasir Selimović - Četvrtak, 17.02.2005, 16:47
Općina FojnicaJavna rasprava o Prijedlogu općinskog budžeta za 2005. godinu, održana po prvi put jučer u Reumalu, privukla je neočekivan broj zainteresiranih i znatiželjnih građana Fojnice. Načelnik Općine Salkan Merdžanić, sa svojim pomoćnicima, u uvodnim izlaganjima upoznali su prisutne o naslijeđenim obavezama Općine iz prethodnog perioda, izvršenju budžeta za proteklu godinu, očekivanim prihodima u tekućoj godini i njihovim rasporedom, te zakonskoj obavezi budžetskog finansiranja i sufinansiranja dijela aktivnosti iz oblasti sporta, kulture, protivpožarne zaštite, predškolskog obrazovanja itd.

Linkovi:
www.fojnica.ba/download/opcina-fojnica/budzet
O istoj temi: Budžet Općine Fojnica
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
Općina Fojnica
Općinski budžet (proračun)
Nasir Selimović - Srijeda, 10.03.2004, 13:29
Općinsko vijeće FojniceOpćinski budžet (proračun) je temeljni dokument koji na prijedlog načelnika donosi Općinsko vijeće početkom svake godine, po pravilu, uvijek je predmet žestokih rasprava. Hronični nedostatak novčanih sredstava za zadovoljavanje elementarnih potreba jedne sredine sudara se sa nestrpljenjem vijećnika koji ponekad u najboljoj želji upućuju pitanja na pogrešnu adresu. Način ubiranja izvornih prihoda i ključ njihovog raspoređivanja, koji je regulisan kantonalnim i federalnim zakonima, ne ide u prilog nekim općinama. Na ovaj način stvara se sve veća disproporcija u razvoju sredina kao što je Fojnica u odnosu na one kojima ovakav koncept raspodjele prihoda odgovara. Na današnjem zasjedanju usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta u 2003. godini, ali Prijedlog budžeta Općine Fojnica za 2004. godinu, nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika.

Linkovi:
www.fojnica.ba/download/opcina-fojnica/budzet
O istoj temi: Budžet Općine Fojnica
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
pretraga novosti :: arhiva novosti