Nova verzija sajta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
anida.ramic - Srijeda, 03.08.2016, 09:37
Pročitano 123 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj: 02-14-1143/16
Fojnica: 24.06.2016. godine
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1., 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Fojnica – prečišćeni tekst(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) a u vezi preporuke Komisije za javne nabavke robe - ogrjevnog drveta – bukovo ili grabovo, broj: 02-14-1143/16 od 22.06.2016. godina, Načelnik općine donosi

Odluku
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Dodjeljuje se Ugovor za javnu nabavku robe - ogrjevnog drveta - bukovo ili grabovo putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ponuđaču „ŠUMA-ŠPED“ d.o.o. FOJNICA, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, na osnovu kriterija najniža cijena, sa ponuđenom cijenom od 17. 506,12 KM, sa uračunatim PDV-om.
Kompletnu Odluku pogledajte u Prilogu!
pretraga novosti :: arhiva novosti