Nova verzija sajta
Odluka o poništenju javnog konkursa
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 24.07.2015, 09:54
Pročitano 247 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj: 02- 14-44/15
Fojnica,14.07.2015.

Na osnovu člana 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Načelnik Općine Fojnica, donosi
O D L U K U
o poništenju Javnog konkursa za izbor 2 (dva)
promjenjiva člana Komisije za javno-privatno partnerstvo

I

Poništava se Javni konkurs za izbor 2 (dva) promjenjiva člana Komisije za javno-privatno partnerstvo, objavljen dana 21.01.2015.godine u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Općine Fojnica.
II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u sredstvima informisanja, web stranici Općine Fojnica i oglasnoj tabli Općine Fojnica.
v.d. NAČELNIK OPĆINE
Sabahudin Klisura, dipl.ing.

www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti