Nova verzija sajta
Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Fojnica
anida.ramic - Srijeda, 11.02.2015, 11:28
Pročitano 265 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj: 02-31-141/15
Fojnica, 09.02.2015. godine


Na osnovu člana 39.Statuta Općine Fojnica (“Službene novine Općine Fojnica broj: 4/08 i 4/14) i člana 6. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija Općine Fojnica, broj: 01-05-1103-6/13 od 03.10.2013.godine Općinski načelnik, objavljuje

JAVNI POZIV
za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Fojnica


I
Predmet Javnog oglasa je davanje u zakup, na rok od 5 (pet) godina, slijedećih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Fojnica:

-Četiri poslovna prostora u zgradi br. I, u ul. Novo naselje, br. k.k .uložak 584:

1.poslovni prostor površine 32,00 m2,
2. poslovni prostor površine 65,00 m2,
3. poslovni prostor površine 49,00 m2 i
4. poslovni prostor površine 47,00 m2.

-Tri poslovna prostora u zgradi br. II, u ul. Novo naselje, br. k.k. uloška 583:

1. poslovni prostor površine 33,00 m2,
2. poslovni prostor površine 29,00 m2 i
3. poslovni prostor površine 29,00 m2.

-Osam poslovnih prostora u zgradi br. III u ul. Novo naselje, br. k.k. uloška 587:

1. poslovni prostor površine 35,00 m2,
2. poslovni prostor površine 29,00 m2,
3. poslovni prostor površine 28,00 m2,
4. poslovni prostor površine 36,00 m2 i

br.k.k. uloška 586

5. poslovni prostor površine 31,00 m2,
6. poslovni prostor površine 30,00 m2,
7. poslovni prostor površine 40,00 m2,
8. poslovni prostor površine 32,00 m2,

-Poslovni prostor u objektu „1001 noć“, u ulici Bosanska bb, br. k.k. uloška 596:

- površine 214,00 m2 poslovnog prostora i 551,00 m2 zemljišta uz poslovnu zgradu
- Sedam kancelarijskih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Mehmeda Spahe, br. k.k. uloška 549:

1. poslovni prostor površine 51,45 m2,
2. poslovni prostor površine 26,00 m2,
3. poslovni prostor površine 13,00 m2,
4. poslovni prostor površine 11,76 m2,
5. poslovni prostor površine 12,48 m2,
6. poslovni prostor površine 25,85 m2 i
7. poslovni prostor površine 10,00 m2.

-Poslovni prostor Ljekarna/Apoteka Fojnica, u ulici Samostanska bb, br. k.k. uloška 570 (DN 2121):

-površine 119,00 m2 sa pomoćnim prostorom površine 32,00 m2.


II
Pravo učešća na Javnom oglasu imaju pravna i fizička lica.

III
Davanje poslovnih prostora u zakup vrši se putem prikupljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama.

IV
Početna cijena zakupnine za poslovne prostore iz tačke 1. ovog Oglasa u ulici Novo naselje iznosi 3,00 KM, a u ulicama Mehmeda Spahe, Samostanska i Bosanska iznosi 8,00 KM.

V
Prijave na Javni oglas predaju se u Info centru Općine Fojnica ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom na koverti: „Ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Fojnica“.

VI
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli/ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba .

VII
Poslovni prostor će se dati u zakup onom licu koje ponudi najveći iznos zakupnine po 1m2.

VIII
Podnosilac prijave za davanje u zakup poslovnih prostorija plaća avans u iznosu od 10% od ponuđene zakupnine na godišnjem nivou, kao garantnog pologa za ozbiljnost ponude. Naznačeni iznos će se uplatiti na blagajni Općine Fojnica ili uplatom na žiro račun br. 3389002208367582, vrsta prihoda – 722463, šifra Općine 030.
Ponuđaču čija ponuda nije ocijenjena kao najpovoljnija vraća se avans u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora .
Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate avansa će se uračunati u cijenu zakupnine, a u slučaju odustajanja od zakupa avans se ne vraća.

IX
Poslovni prostor se neće dodijeliti onom licu koje ima dospjele neizmirene obaveze prema Općini Fojnica po osnovu zakupa poslovnih prostorija ili drugim osnovama.

X
Ponuda za sudjelovanje na Javnom oglasu mora sadržavati:
Ime, očevo ime i prezime, adresu i kontakt telefon (za fizička lica), odnosno naziv firme, sjedište, ID i PDV broj, podatke o odgovornoj osobi (ime, očevo ime i prezima, adresa i kontakt telefon), potpis odgovorne osobe i pečat ponuđača (za pravno lice),
-ovjerenu kopiju lične karte (fizičko lice) ili rješenje o upisu u sudski registar (pravno lice),
- dokaz o uplati avansa,
- preciznu oznaku poslovnog prostora na koji se odnosi ponuda,
- iznos zakupnine koju nudi u KM po m2 (iskazanu brojkama i slovima),
-uvjerenje Službe za finsnsije Općine Fojnica da nema neizmirenih obaveza.

XI
Ukoliko dva ili više kandidata budu imala isti broj bodova prednost ima onaj kandidat koji ostvari veći broj bodova po osnovu socijalnog statusa podnosioca prijave na Oglas.

XII
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uziimati u razmatranje.


Načelnik općine Fojnica
mr.sc Salkan Merdžanić


www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti