Nova verzija sajta
Javni konkurs za imenovanje dva promjenjiva člana komisije za JPP
anida.ramic - Srijeda, 21.01.2015, 08:45
Pročitano 186 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik
Broj: 02-14-44/15
Fojnica: 16.01.2015. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 24. stav 2. Zakona o javnom-privatnom partnerstvu Srednjobosanskog Kantona („Službene novine SBK“, broj: 13/13.) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva (2) promjenjiva člana Općinskog vijeća Fojnica broj: 01-05-1397-3/14 od 27.11.2014. godine koja je donesena na XVI. sjednici Općinskog vijeća Fojnica, Načelnik Općine Fojnica raspisuje
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DVA (2) PROMJENJIVA ČLANA
KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO


I – PREDMET

Utvrđivanje, izbor dva (2) promjenjiva člana Komisije za Javno- privatno partnerstvo.

II –OPIS POZICIJE

Sukladno Zakonu o JPP Srednjobosanskog kantona, Komisiju za JPP imenuje Vlada kantona.
Komisija za JPP partnerstvo sastoji se od pet (5) članova od kojih su dva (2) promjenjiva člana koje također imenuje Vlada Kantona na prijedlog Općinskog vijeća lokalne zajednice na čijem se području nalazi projekat javno-privatnog partnerstva, obavlja sljedeće poslove:
provodi postupak ocjenjivanja odobravanja prijedloga projekata JPP-a dokumentacije za nadmetanje te konačnih nacrta ugovora, sukladno odredbama zakona; donosi odluke i priprema prijedloge rješenja u vezi s obavljanjem poslova iz mjerodavnosti Povjerenstva propisanih članovima od 16 do 18 Zakona i podzakonskim propisima donesenim na osnovu zakona; ustrojava i vodi registar; priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz Zakona o JPP SBK i propisa donesenih na osnovu Zakona; obavlja stručni uvid te prati i/ili obavlja nadzor provedbe projekata JPP-a, sukladno članu 23. Zakona; predlaže ovlaštenim predlagateljima izmjene i dopune Zakona i drugih propisa o javno-privatnom partnerstvu; u suradnji sa drugim mjerodavnim tijelima organizira specijalističke programe edukacije za javna tijela i ostale sudionike sukladno pravilniku, koji će naknadno donijeti, a odnose se na educiranje sudionika u postupcima pripreme provedbe projkta JPP-a; surađuje za zdravstveno-istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima privrednim i nevladinim udruženjima i ostalim zainteresiranim stranama radi unapređivanja primjene modela JPP-a u Kantonu; obavlja i ostale poslove sukladno odredbama Zakona i donosi poslovnik.

III – MANDAT

Komisija za JPP imenuje se na četiri (4) godine, uz mogućnost reizbora članova.
Komisiji pripada naknada koju na prijedlog Ministarstva privrede određuje Vlada Kantona.

IV - USLOVI ZA POZICIJE

Kandidati koji apliciraju na poziciju člana Komisije za JPP moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
4. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo s dužnošću u reguliranom organu, pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.
Posebni uvjeti:
1. VSS – VII stupanj – strojarski fakultet (odsjek za strojarski proizvodni inženjering, odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolišno inženjerstvo, odsjek za tehnologiju drva), arhitektonski fakultet (odsjek za urbanizam i prostorno planiranje), elektrotehnički fakultet (odsjek za elektroenergetiku), građevinski fakultet (odsjek za konstrukcije, odsjek za geodeziju), prometni fakultet (odsjek za cestovni promet), šumarski fakultet (odsjek za šumarstvo), rudarsko-geološko-građevinski fakultet (rudarski odsjek, geološki odsjek, građevinski odsjek, odsjek bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, odsjek sigurnosti i pomoći), ekonomski fakultet (odsjek ekonomije), ili pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugoga ciklusa bolonjskoga sustava studiranja (300 ECTS bodova), odgovarajuće struke i smjera s kontinuitetom u struci i smjeru u oba ciklusa, već navedenih struka.
2. najmanje pet godina radnog staža u struci.

V - POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati koji se prijave na javni konkurs potrebno je da uz prijavu prilože sljedeće dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta (original ili ovjerene kopije):
1. kraću biografiju,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. ovjerena kopija lične karte CIPS-a,
4. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome),
5. dokaz o radnom iskustvu,
6. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerene izjave o nepostojanju smetnji
iz tačke 3. i 4. općih uvjeta javnog konkursa,
7. uvjerenje nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije
osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo s dužnošću u reguliranom organu, pet
godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno putem pošte ili lično na pisarnicu Općine Fojnica na adresu:
Općina Fojnica
Komisija za izbor dva (2) promjenjiva člana
Komisije za Javno- privatno partnerstvo
Ul. Bosanska 94 71270 Fojnica

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba i oglasnoj ploči Općine Fojnica.

Nakon zatvaranja Javnog konkursa Komisija za izbor će pregledati pristigle prijave, sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uvjete definirane javnim konkursom te istu dostaviti na Općinsko vijeće Fojnica koje će utvrditi, imenovati dva promjenjiva člana Komisije za JPP.Načelnik općine Fojnica
mr.sc Salkan Merdžanić


www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti