Nova verzija sajta
Javni oglas za izbor i imenovanje upravnih odbora
anida.ramic - Srijeda, 24.12.2014, 09:51
Pročitano 169 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj: 64/10), Odluke o postupcima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 3/14) i člana 39. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14), Općinski načelnik Općine Fojnica objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA
JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA FOJNICA,
JAVNE USTANOVE LJEKARNA/APOTEKA FOJNICA
I JAVNE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
DJECE FOJNICA
I


I. PREDMET JAVNOG OGLASA

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje:
- dva (2) člana Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica i to:
jedan (1) predstavnik osnivača i jedan (1) predstavnik stručnih radnika ustanove;

- dva (2) člana Upravnog odbora Javne ustanove Ljekarna/Apoteka Fojnica i to:
jedan (1) predstavnik osnivača i jedan (1) predstavnik stručnih radnika ustanove;

- tri (3) člana Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje
djece Fojnica i to:
jedan (1) predstavnik osnivača, jedan (1) predstavnik stručnih radnika ustanove i jedan
(1) predstavnik vijeća roditelja.

II


II. OPIS POZICIJA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor javne ustanove: donosi Statuta ustanove, imenuje i razrješava direktora odnosno v.d. direktora ustanove, utvrđuje planove rada i razvoja ustanove, utvrđuje godišnji programa rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opća akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i drugih općih akata u skladu sa Zakonom i Statutom ustanove, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem, odgovara Osnivaču za rezultate rada ustanove, odlučuje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ određen Statutom ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom ustanove.

III


III. MANDAT

Članovi upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica, Javne ustanove Ljekarna/Apoteka Fojnica i Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece Fojnica imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.
Za rad u Upravnom odboru članovima pripada naknada koja je utvrđena aktom ustanove ili aktom osnivača.


IV


IV. USLOVI ZA POZICIJE

Kandidati koji apliciraju na poziciju člana upravnog odbora moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi
1. da je stariji od 18 godina,
2. da je državljanin BiH,
3. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
4. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo s dužnošću u reguliranom organu, pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora,
7. da nije stariji od 65 godina,
8. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03),
9. da nije član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08),
10. da nema privatni/finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje u smislu člana 2. tačka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03).
11. da nije član niti jednog upravnog odbora.

Lični podaci o podnosiocima prijava iz tačke 5. i 6. prikupljat će se službenim putem u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/01) neposredno prije sačinjavanja prijedloga za imenovanje.

Posebni uslovi
Kandidat koji se kandiduje na poziciju navedenu u ovom oglasu mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
1. visoka stručna sprema, odnosno stečena diploma visokog obrazovanja, odnosno
visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili
viša stručna sprema - VI stepen školske spreme (izuzetno, ukoliko se na upražnjenu poziciju iz reda zaposlenika ne prijave osobe sa VII i VI stepenom stručne spreme u obzir mogu doći i kandidati koji imaju IV stepen školske spreme koji se prijave na poziciju iz reda zaposlenih u Javnoj ustanovi),
2. da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva.

Pored navedenih posebnih uslova u postupku konačnog imenovanja uzet će se u razmatranje i uslovi:
- da kandidat posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduje, što će se utvrditi kroz intervju,
- da kandidat posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacijske sposobnosti (dokazati biografijom i kroz intervju)
- da kandidat posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere (dokaz po slobodnom izboru kandidata)

V


V. POTREBNI DOKUMENTI

1. ovjerena kopija lične karte CIPS-a,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena kopija diploma ili svjedočanstva),
5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda potpisana i ovjerena od poslodavca),
6. ovjerenu izjavu kandidata za ostale opće uslove tačke: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11, (obrazac izjave može se preuzeti na web stranici www.fojnica.ba ili na Info pultu Općine Fojnica),
7. biografija,
8. preporuke poslodavaca (ukoliko ih imaju kandidati).
Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može dobiti u Info centru Općine Fojnica i na web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba . Uz prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti i obrazac izjave koji je potrebno svojeručno popuniti i ovjeriti.

Uz prijavu priložiti originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci.
Kandidati su dužni u prijavi navesti da li se kandidiraju kao predstavnici iz reda osnivača, zaposlenih ustanove ili iz reda vijeća roditelja.

Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na ovaj javni oglas neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji su ušli u uži izbor bit će pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je ušao u uži izbor dobit će obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do konačnog imenovanja, te podatak o neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu.

Po okončanju intervjua, Komisija za izbor će putem pisane preporuke predložiti Općinskom načelniku rang-listu s najboljim kandidatima na daljnje razmatranje u skladu sa zakonom.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Posljednji dan podnošenja prijave računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.
Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno putem pošte ili lično na pisarnicu Općine Fojnica na adresu:
Općina Fojnica
Komisija za izbor članova upravnih odbora
Bosanska 94
71270 Fojnica

sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Fojnica, JU Ljekarna/Apoteka Fojnica i JU za predškolski odgoj i obrazovanje djece Fojnica
ne otvaraj“
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA :
Prijavni obrazac i obrazac izjave može se preuzeti na web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba i pisarnici Općine Fojnica.Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti