Nova verzija sajta
Konkurs/Natječaj za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica u akademskoj 2014/2015 godini
anida.ramic - Petak, 19.12.2014, 15:09
Pročitano 202 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija, broj: 02-14-1520/14 od 12.12.2014.godine, Općinski načelnik raspisuje

Konkurs/Natječaj za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica
u akademskoj 2014/2015 godiniI


Raspisuje se konkurs za dodjelu 15 stipendija redovnim studentima općine Fojnica za akademsku 2014/2015 godinu.

II


Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine
2. da imaju prebivalište na području općine Fojnica
3. da su redovni studenti
4. da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
5. da nisu ponavljali godinu studija
6. da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit
7. da nisu stariji od 25 godina

III


Materijalni položaj studenta boduje se na osnovu prihoda po članu domaćinstva na slijedeći način:
a) domaćinstva bez prihoda 40 bodova
b) prihod do 100,00 KM po članu domaćinstva 35 bodova
c) prihod od 101,00 KM do 150,00 KM po članu domaćinstva 30 bodova
d) prihod od 151,00 KM do 200,00 KM po članu domaćinstva 25 bodova
e) prihod od 201,00 KM do 250,00 KM po članu domaćinstva 20 bodova
f) prihod od 251,00 KM do 300,00 KM po članu domaćinstva 15 bodova
g) prihod od 301,00 KM do 350,00 KM po članu domaćinstva 10 bodova
h) prihod od 351,00 KM do 400,00 KM po članu domaćinstva 5 bodova
i) prihod preko 401,00 KM po članu domaćinstva 0 bodova

Ukoliko se utvrdi da dva ili više studenta imaju isti broj/zbroj bodova, prioritet prilikom odabira ima student više nastavne godine. Ukoliko studenti imaju isti broj bodova i nalaze se na istoj nastavnoj godini u obzir će se uzeti prijava studenta sa boljim prosjekom ocjena.

IV


Pravo na stipendiju može ostvariti jedan student iz porodice.

V


Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za stipendije iznosi 15.000,00 KM, a iznos pojedinačne stipendije bit će 100,00 (stotinu) KM.

VI


Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće:

1. Prijavni obrazac (Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica: www.fojnica.ba – Obrazac St.1)
2. Uvjerenje o državljanstvu – ovjerena fotokopija
3. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
4. Dokaz - uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studija
5. Studenti I godine studija, svjedočanstva od I-IV razreda škole (ovjerene fotokopije)
6. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
7. Ovjerena izjava od nadležne općinske službe da nije ostvario/la stipendiju ili kredit od drugog davaoca, da nije smešten u studentski dom (Obrazac izjave St-2– Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica)
8. Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Općina Fojnica ili Mjesna zajednica)
9. Dokaz o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva,
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/ umirovljenik

VII


Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama/pločama Općine Fojnica i Mjesnih zajednica, te Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba.

VIII


Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom “Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – ne otvarati” na adresu: OPĆINA FOJNICA – Komisiji za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica, ul. Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Broj: 02- 14-1532/14
Fojnica, 17.12.2014

Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti