Nova verzija sajta
Javni poziv za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Fojnica u 2013. godini
anida.ramic - Četvrtak, 28.11.2013, 14:04
Pročitano 185 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općinsko vijeće Fojnica
Povjerenstvo/komisija za dodjelu priznanja Općine Fojnice


Broj: 01-05-1334/13
Fojnica: 27.11.2013. godine

Temeljem članka/člana 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“ broj: 6/11) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2013. godini, broj: 01-05-1171/12 od 26.11.2013. godine, povjerenstvo/komisija za dodjelu priznanja Općine Fojnica raspisuje
JAVNI POZIV
za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Fojnica u 2013. godini

Raspisivanje javnog poziva

Raspisuje se javni poziv za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Fojnica u 2013. godini.
U povodu 18, ožujka/marta - Dana općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica vršit će dodjelu javnih priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima.

Javna priznanja Općine Fojnica

Javna priznanja Općine Fojnica, koja će se dodjeljivati sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Fojnica, su:
- Nagrada Općine za životno djelo
- Zlatna plaketa Općine Fojnica
- Srebrna plaketa Općine Fojnica
- Počasni građanin Općine Fojnica

Priznanje Nagrada Općine za životno djelo
Nagrada Općine za životno djelo je najviše općinsko javno priznanje.
Nagrada Općine Fojnica za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi, građaninu Fojnice ili državljaninu Bosne i Hercegovine porijeklom iz Fojnice, za cjelokupno dostignuće koje je ostvarila tijekom svog radnog i životnog vijeka, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Fojnica.

Priznanje Zlatna plaketa Općine Fojnica
Zlatna plaketa Općine Fojnica dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog/privrednog i društvenog života Općine Fojnica. Može se dodjeljivati građanima, njihovim udrugama/udruženjima, lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima, vjerskim zajednicama, te drugim pravnim osobama za izuzetna dostignuća, akcije i doprinose u kontinuiranom, dugogodišnjem radu i djelovanju, kojima doprinose razvoju i napretku Općine Fojnica ili pojedinih njenih djelatnosti. Pod kontinuiranim dugogodišnjim radom smatra se period od najmanje pet godina.

Priznanje Srebrna plaketa Općine Fojnica
Srebrna plaketa Općine Fojnica dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna dostignuća, akcije i doprinose u oblasti gospodarskih/privrednih, društvenih i javnih djelatnost od posebnog općeg društvenog značaja za razvoj, ugled i promoviranje Općine Fojnica, za protekli trogodišnji period.

Priznanje počasni građanin Općine Fojnica
Počasnim građaninom Općine Fojnica može se proglasiti državljanin Bosne i Hercegovine koji nema prebivalište na području Općine Fojnica, a u izuzetnim slučajevima i strani državljanin, koji je svojim radom i djelovanjem značajno doprinio razvoju i afirmaciji položaja i ugleda Općine Fojnica, promicanju odnosa sa drugim gradovima u zemlji i inozemstvu i promicanju vrijednosti demokratskog društva.Kriteriji za dodjelu priznanja

Kriteriji za dodjelu priznanja su:
1. Pravne osobe iz oblasti gospodarstva/privrede mogu se predložiti za dodjelu javnih priznanja ukoliko su u određenom periodu ostvarile dobre gospodarske/privredne rezultate u svom poslovanju, kako u pogledu financijskih pokazatelja tako i u smislu značajnijeg investiranja ili zapošljavanja novih radnika, ili investiranja u pravcu zadržavanja postojećeg broja zaposlenih i modernizacije proizvodnje, ili koje su ostvarile značajnije izvozne rezultate i koje su osmišljavanjem novih proizvodno-tehnoloških postupaka, rekonstrukcijom ili novim proizvodom na tržištu ostvarile nove perspektive u razvoju gospodarskih/privrednih djelatnosti na području Općine Fojnica.
Prethodno utvrđeni kriteriji primjenjuju se i na prijedloge za dodjelu priznanja čelnim osobama u pravnim licima u gospodarstvu/privredi (direktorima, predsjednicima i članovima uprava, vlasnicima malih i srednjih poduzeća, obrtnicima i dr.).
Pravne osobe iz oblasti gospodarstva/privrede ne mogu se predložiti za dodjelu javnih priznanja ukoliko su u prethodnom razdoblju poslovale sa gubitkom, smanjivale broj zaposlenih ili nisu izmirivale zakonske obveze, a posebno obveze prema Općini Fojnica.
2. Pravne i fizičke osobe iz oblasti društvenih djelatnosti (kultura i tehnička kultura, umjetnost, prosvjeta i predškolski odgoj, sport, zaštita okoliša, humanitarno-socijalne djelatnosti, turističke djelatnosti, informiranje i dr.) mogu se predložiti za dodjelu javnih priznanja ukoliko su u određenom razdoblju ostvarile izuzetne rezultate u radu, odnosno u djelatnostima kojima se bave, i time doprinijele ukupnom razvoju i promociji Općine Fojnica.
Pravne osobe iz oblasti društvenog života ne mogu se predlagati za dodjelu javnih priznanja ukoliko u prethodnom periodu nisu uredno dostavljale narativna i financijska izvješća o utrošku prethodno dodijeljenih sredstava, ili su ta izvješća ocjenjena manjkavim

Pravo i uvjeti predlaganja :

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja, sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Fojnica, imaju pojedinci, privredna društva, mjesne zajednice, udruženja građana, naučne, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije, vjerske zajednice, organi uprave, političke stranke i javne ustanove koje imaju sjedište na području Općine Fojnica.
Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, a moraju sadržavati:
- podatke o podnositelju prijedloga,
- podatke o predloženoj pravnoj ili fizičkoj osobi,
- iscrpno obrazloženje dostignuća i doprinosa rada koji se predlaže,
- te opis postignutih rezultata i vrstu javnog priznanja.
Pisanom prijedlogu prilaže se određena dokumentacija: objavljen rad, analiza, prikaz, recenzija, kritika i drugo.Rok za dostavu prijedloga

Javni poziv će biti otvoren od 28.11.2013. godine do 28.12.2013. godine. Prijedloge dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno u Centar za pružanje usluga građanima Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica, Općinsko vijeće – Povjerenstvo za dodjelu priznanja Općine Fojnica, Bosanska 94 Fojnica, sa naznakom „Za javni poziv za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Fojnica u 2013. godini “.

Nepotpuni, neblagovremeni i prijedlozi koji budu podneseni od neovlaštenih podnositelja neće se uzimati u razmatranje.Dostavljeno:
-„Oslobođenje“
-Web stranica Općine Fojnica Predsjednik povjerenstva/komisije za dodjelu priznanja Općine Fojnica
-Oglasna ploča Općine Fojnica
-Povjerenicima mjesnih zajednica, institucijama,
javnim ustanovama i javnim poduzećima
-A/a


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branko Golub, dipl.nov.


www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti