Nova verzija sajta
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora
anida.ramic - Srijeda, 27.11.2013, 09:06
Pročitano 245 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnikNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 34/03 i 65/11) i člana 2 i 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanje na pozicije u reguliranim organima općine Fojnica, broj: 02-02-136/08 od 18.02.2008. godine, u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim organima u kojima Općina Fojnica ima pravni interes, načelnik Općine Fojnica objavljujeJAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE REPUBLIČJKI CENTAR
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU U FOJNICI

I. Predmet javnog oglasa

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Republički centar za medicinsku rehabilitaciju u Fojnici.

Upravni odbor Javne ustanove Republički centar za medicinsku rehabilitaciju u Fojnici broji pet članova i čine ga predstavnici :

- osnivača – tri člana
- stručnih radnika ustanove – jedan člana
- nadležnog ministarstva – jedan član


II. Opis pozicije

Upravni odbor je organ upravljanja ustanovom i obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut ustanove,
- imenuje i razrješava direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora,
- utvrđuje planove rada i razvoja, godišnji program rada, te prati njihovo
izvršenje,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, te brine o finansijskoj
održivosti Ustanove;
- podnosi izvještaj o svom radu Osnivaču, najmanje jednom godišnje, a po
potrebi i češće,
- razvija i odobrava politiku i proceduru rada direktora,
- daje instrukcije direktoru radi otklanjanja nepravilnosti u radu,
- usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora,
- odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog odlukom Osnivača,
- odgovara Osnivaču za rezultate rada Ustanove,
- rješava sva pitanja odnosa s Osnivačem,
- donosi opšte akte o unutarnjem uređenju i sistematizaciji poslova,
- odlučuje o pregovorima radnika na rješenje kojim je direktor odlučio o pravu,
obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima
Ustanove.III. Uslovi za izbor i imenovanje i mandat

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi:

Opći uslovi za imenovanje:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine),
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje je nespojivo sa pozicijom u reguliranom organu,
- da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje, pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
- da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje,
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- da nije član organa zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02 i 12/04),
- da nema privatni, finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa.Posebni uvjeti za imenovanje:

- da ima visoku stručnu spremu, (medicinskog, turističkog, ugostiteljskog, pravnog i sl. smjera),
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
- da ima određene organizacijske i komunikacijske sposobnosti za obavljanje dužnosti na poziciji za koju se kandidira.

Mandat članova Upravnog odbora iz ovog oglasa je 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.


IV. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti:

- Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Prijavu mjesta boravka - CIPS
- Izjavu kandidata da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, ovjerenu od strane nadležnog organa,
- Izjavu kandidata da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine), ovjerenu od strane nadležnog organa,
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje je nespojivo sa pozicijom u reguliranom organu,
- Uvjerenje MUP-a da nije lice osuđivano za krivično djelo navedeno u općim uslovima,
- Uvjerenje Općinskog suda – prekršajno odjeljenje da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje,
- Izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovjerenu od strane nadležnog organa,
- Izjavu kandidata da nije član organa zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu člana Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02 i 12/04), ovjerenu od strane nadležnog organa,
- Izjavu kandidata da nema privatni, finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje, ovjerenu od strane nadležnog organa,
- Izjavu kandidata da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa, ovjerenu od strane nadležnog organa,
- Ovjerenu kopiju diplome - dokaz o stručnoj spremi,
- Dokaz o radnom iskustvu u struci.V. Ostale napomene

Kandidati su dužni u prijavi navesti da li se kandidiraju kao predstavnici iz reda osnivača, zaposlenih ustanove ili iz reda kantonalnog ministarstva.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova ne mogu biti stariji od šest mjeseci.
Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na ovaj javni oglas neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom za članove upravnog odbora iz reda osnivača obavit će se intervju.
Konačno imenovanje iz tačke I. vrši Općinsko vijeće Fojnica.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” , dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Općine Fojnica.
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom: “PRIJAVA NA OGLAS ZA IZBOR UPRAVNOG ODBORA – NE OTVARATI”
na adresu: OPĆINA FOJNICA, Komisija za izbor članova nadzornih/upravnih odbora, ulica Bosanska 94, 71270 FOJNICA

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


OPĆINSKI NAČELNIK

Salkan Merdžanić


www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti