Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava namjenjenih kulturi u 2013. godini
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 21.06.2013, 14:37
Pročitano 205 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava namjenjenih kulturi broj: 01-05-758-07/10 od 05.08.2010. godine, Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, Općine Fojnica, raspisuje


Javni poziv
za raspodjelu sredstava namjenjenih kulturi
u 2013. godini


I


Raspisuje se javni poziv za finansiranje ostvarivanja javnog interesa u oblasti kulture na području općine Fojnica, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava namjenjenih kulturi za 2013.godinu.

II


Nosioci kulturnih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte:

a) ako imaju sjedište na području općine Fojnica,
b) ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
c) ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa

III


Prijave treba da zadovoljavaju opće i posebne kriterije propisane Pravilnikom.

Opći kriteriji:

- rješenje o registraciji
- identifikacioni broj, za pravnu osobu i broj transakcijskog računa u banci
- matični broj za pojedinca i broj računa otvorenog u banci
- godišnji program i finansijski plan
- prijedlog projekta - programa sa specifikacijom troškova
- izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna/Budžeta Općine Fojnica za proteklu godinu
- kopija završnog računa korisnika ovjerena od strane AFIP d.d. Sarajevo sa bilancom uspjeha kluba ili udruge, za proteklu godinu

Posebni kriteriji:

- masovnost (broj aktivnih članova)
- kvalitet kandidiranih projekata
- stupanj doprinosa afirmiranju kulture i tradicije općine Fojnica
- uspjesi na međunarodnom i državnom planu
- afirmiranje stvaralaštva mladeži te stručno osposobljavanje i obrazovanje u oblasti kulture
- afirmiranje i zaštita kulturno-povjesnog i prirodnog naslijeđa
- afirmiranje kulturnog turizma
- kulturološka istraživanja
- dugogodišnji rad u pojedinoj oblasti (tradicija)

IV


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija za 2013.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Neblagovremene i nepotpune prijave na javni poziv neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica, sa posljednjim danom prijema prijava 03.07.2013.godine.

Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti