Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih kulturi za 2011. godinu
Općina Fojnica - Utorak, 31.08.2010, 08:15
Pročitano 212 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove

Na osnovu člana 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava namjenjenih kulturi broj: 01-05-758/10 od 05.08.2010. godine, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove, općine Fojnica, raspisuje

Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih kulturi


I


Raspisuje se javni poziv za finansiranje ostvarivanja javnog interesa u oblasti kulture na području općine Fojnica, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava namjenjenih kulturi za 2011.godinu.

II


Nosioci kulturnih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte:

a) ako imaju sjedište na području općine Fojnica,
b) ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
c) ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa

III


Prijave treba da zadovoljavaju opće i posebne kriterije propisane Pravilnikom.

Opći kriteriji:

- rješenje o registraciji
- identifikacioni broj, za pravnu osobu i broj transakcijskog računa u banci
- matični broj za pojedinca i broj računa otvorenog u banci
- godišnji program i finansijski plan
- prijedlog projekta - programa sa specifikacijom troškova
- izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih za prethodnu godinu

Posebni kriteriji:

- masovnost (broj aktivnih članova)
- kvalitet kandidiranih projekata
- stupanj doprinosa afirmiranju kulture i tradicije općine Fojnica
- uspjesi na međunarodnom i državnom planu
- afirmiranje stvaralaštva mladeži te stručno osposobljavanje i obrazovanje u oblasti kulture
- afirmiranje i zaštita kulturno-povjesnog i prirodnog naslijeđa
- afirmiranje kulturnog turizma
- kulturološka istraživanja
- dugogodišnji rad u pojedinoj oblasti (tradicija)

IV


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti kulture za 2011.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poskove, ulica Bosanska 99, 71270 Fojnica.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja odnosno do 15.09.2010.godine.

Pomoćnik načelnika
Službe za opću upravu, društvene djelatnosti,
civilnu zaštitu i zajedničke poslove
Josip Markota

Pravilnik o raspodjeli sredstava namijenjenih kulturi (PDF, 62 kb)
www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti