Nova verzija sajta
Zakazana 13. sjednica Općinskog vijeća
Dženita Žolja-Topalović - Petak, 19.02.2010, 07:50
Pročitano 113 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće

Broj: 01-05-185/10
Fojnica, 17. veljača 2010.

Vijećnici Općinskog vijeća Fojnica

Temeljem članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica sazivam XIII. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica. Sjednica će se održati dana 25, veljače/februara 2010. godine /četvrtak/ u dvorani hotela «Reumal» u Fojnici sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu Vijeća predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XII. sjednice Općinskog vijeća Fojnica,
2. Vijećnička pitanja,
3. Suglasnost Općinskog vijeća Fojnica na:
a) Odluku o utvrđivanju područja planine „Vranica“ područjem posebnih obilježja od značaja za federaciju BiH,
b) Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana utvrđivanju područja posebnih obilježja od značaja za federaciju BiH „Vranica“ za period od 2008. do 2028. godine,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju sustava toplifikacije urbanog dijela Općine Fojnica,
5. Informacija o provedenim aktivnostima projekta „Lokalno je primarno“ u 2009. godini i Akcioni plan za 2010. godinu,
6. Prijedlog Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda,
7. Prijedlog Odluke o prometu/saobraćaju,
8. Prijedlog Odluke o porezu na imovinu,
9. Prijedlog Odluke o namjeni i prodaji nepokretnosti u vlasništvu Općine Fojnica,
10. Inicijativa OIP/OIK za donošenje Odluke Općinskog vijeća o visini naknade članovima OIP/OIK,
11. Prijedlog Zaključka o pokretanju procedure imenovanja Upravnih vijeća u JU Ljekarna-Apoteka i Dom zdravlja Fojnica,
12. Program rada Općinskog vijeća za 2010. godinu.

Napomena: Za točku 6. materijal ste dobili sa pozivom za XII. sjednicu Vijeća.

S poštovanjem,
Vinko Protuđer
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti