Nova verzija sajta
Prodaja Veterinarske stanice u Fojnici
mir5ad - Subota, 27.09.2008, 05:45
Pročitano 353 puta
Fojnica onlineBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton
Agencija za privatizaciju Travnik


Na temelju članka 2. Zakona o privatizaciji poduzeća ("Sl. novine F BiH", broj 27/97, 8/99 i 32/00) i članka 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Sl. novine F BiH", broj: 28/05-prečišćeni tekst, 53/07), Agencija za privatizaciju KSB/SBK, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Fojnica
(u postupku male privatizacije)


BROJ 551.

NAZIV PREDMETA: JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Fojnica - poduzeće u cjelosti

Šifra predmeta: 060100043
Prodavatelj: Agencija za privatizaciju KSB/SBK TRAVNIK
Lokacija predmeta: Fojnica, Ul. Branilaca BiH bb
Kontakt osoba u poduzeću: Željko Oroz, br.tel:030/837-579
Početna cijena: 22.102,00 KM
Depozit: 2.210, 20 KM
Naknada za sudjelovanje: 22,00 KM

Vrijeme i mjesto javnog objavljivanja ponuda: 29.09.2008. godine sa početkom u 11:00 sati u Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

KRATAK OPIS PREDMETA: Prodaja državnog kapitala u poduzeću JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Fojnica, u nominalnom iznosu od 22.210,20 KM (100 % državni kapital).

Temeljna djelatnost je veterinarska djelatnost.
JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Fojnica počelo je s radom 1956. godine kao Veterinarska ambulanta Fojnica - ispostava veterinarske stanice Visoko. Pod sadašnjim nazivom poduzeće posluje od 19.06.2006. godine kad je Rješenjem Općinskog suda u Travniku izvršeno usklađivanje statusa poduzeća sa Zakonom o gospodarskim društvima i Zakonom o javnim poduzećima. Matični registarski broj poduzeća je 1-4982 – Općinski sud u Travniku.
Poduzeće je upisano kao vlasnik 1/1 nekretnina na k.č. 370 (veterinarska stanica-dvorište, površine 414 m2, veterinarska stanica - posl. st. zgrada, površine 138 m2, veterinarska stanica-pomoćna zgrada, površine 18 m2) upisanih u Katastarsko knjižnom izvatku br. 2353 k.o. Fojnica.

Metod prodaje: javno prikupljanje ponuda - tender u maloj privatizaciji.
Način plaćanja:
Plaćanje postignute kupoprodajne cijene će se izvršiti u cijelosti u gotovini.


UVJETI PRODAJE: zadržavanje veterinarske djelatnosti najmanje 10 godina od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:


1.Zadržavanje u radnom odnosu postojeća 3 (tri) djelatnika najmanje 3 godine
od potpisivanja ugovora o kupoprodaji i upošljavanje dva nova djelatnika
veterinarske struke na neodređeno vrijeme od kojih jednog liječnika veterinarske medicine, u roku od tri godine od dana potpisivanja ugovora
o kupoprodaji. do 350 bodova ili 35 %
2. Investicije u razvoj veterinarske djelatnosti u tijeku tri godine po
potpisivanju ugovora u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM do 200 bodova ili 20 %
3. Cijena do 300 bodova ili 30 %
4. Poslovna reputacija do 150 bodova ili 15 %
UKUPNO: 1000 bodova ili 100 %

1. Pojedinačne ponude za predmet iz javnog poziva podnose se najkasnije do 22.09. 2008. godine, do 16 sati, neposredno ili preporučeno poštom na adresu Agencija za privatizaciju KSB/SBK, Travnik, Bosanska 12.
Ponude se podnose u zapečaćenoj kuverti na kojoj je na prednjoj strani naznaka: “Ponuda po javnom pozivu broj: 551” sa naznakom šifre predmeta prodaje, a na poleđini naznačena šifra podnositelja ponude (bez navođenja imena podnositelja ponude). Uz kuvertu s ponudom, podnositelj ponude je dužan priložiti posebne dvije zapečaćene kuverte, od kojih jedna sadrži šifru i podatke o identitetu podnositelja ponude, a druga sadrži dokaze o uplati depozita i naknade za sudjelovanje na tenderu.
Uz ponudu, podnositelj ponude je dužan dostaviti određene isprave i dokumente kao dokaz o stečenoj reputaciji u obavljanju veterinarske djelatnosti.
U ponudi je potrebno ulaganja precizirati po rokovima i namjeni s tim da se cjelokupna ulaganja moraju odnositi na razvoj veterinarske djelatnosti.
Nepotpune i neblagovremene ponude podnesene na način drugačiji od propisanog Pravilnikom neće biti razmatrane.
2. Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve domaće, fizičke i pravne osobe, osim pravnih osoba koje su i same predmet privatizacije.
Fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u postupku privatizacije uz ponudu moraju da prilože ovjerenu od strane nadležnog organa pisanu izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije odnosno da:

1. Nema neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda za prethodni izvještajni period (za fizičke i pravne osobe).
2. Da nije pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno da je poslovalo sa poduzećima koja su brisana iz sudskog registra suglasno članku 52. a točka 3. Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar (za fizičke i pravne osobe).
3. Da nije većinski vlasnik poduzeća iz točke 1.i 2. (za fizičke i pravne osobe).
4. Da nije u većinskom vlasništvu poduzeća iz točke 1. i 2. (za pravne osobe).
Potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije,sudionik na tenderu je dužan dostaviti najkasnije do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

3. Depozit za sudjelovanje se uplaćuje do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda na račun Agencije za privatizaciju KSB/SBK broj:1327310012552317 koji se vodi kod NLB TUZLANSKA BANKA DD, Filijala Travnik.

4. Naknada za sudjelovanje se uplaćuje do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda, na račun Agencije za privatizaciju KSB/SBK broj:1327310012344155, koji se vodi kod NLB TUZLANSKA BANKA DD, Filijala Travnik

5. Dokaz o uplaćenom depozitu i naknade za sudjelovanje ponuđač dostavlja u posebnoj kuverti na način definiran u točki 1. ovog Javnog poziva,

6. Nakon podnošenja ponude podnositelj ima pravo dopuniti ponudu sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda na način utvrđen Pravilnikom.

7. Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude će se vršiti prema kriterijima iz javnog poziva, sukladno Pravilniku o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Službene novine Federacije BiH br.28/05 – prečišćen tekst Sl.novine F BiH br. 53/07).

8. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Agenciji za privatizaciju KSB/SBK osobno ili na telefon: 030/ 511-807, 511-809.

9. Kontakt osoba: Željko Radoš, direktor Agencije za privatizaciju KSB/SBK.


Agencija za privatizaciju Travnik, 08.09.2008
(Preuzeto sa: www.sbk-ksb.gov.ba)
pretraga novosti :: arhiva novosti