Nova verzija sajta
Prodaje se «Žica»
mir5ad - Petak, 25.02.2005, 08:48
Pročitano 246 puta
Fojnica noću, 12.02.2005Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04 i 44/04), člana 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst ("Službene novine Federacije BiH”, broj 64/02 i 66/04) i Odluke 05-19-345/05 godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju "Tvornice čelične užadi" Fojnica, tehničko-tehnološke cjeline u vlasništvu "Žice" d.d. Sarajevo


Naziv predmeta: "Tvornice čelične užadi" Fojnica, tehničko-tehnološka cjelina u vlasništvu "Žice" d.d. Sarajevo

Adresa predmeta: Fojnica, Podcitonja b.b.

Šifra predmeta: 11000128

Prodavac: "Žica" d.d. Sarajevo, Džemala Bijedića 160, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Kratak opis predmeta: Predmet prodaje je tehničko-tehnološka cjelina "Tvornica čelične užadi" Fojnica, Podcitonja bb, koju čini: zemljište površine 40.394 m2, poslovna zgrada (tvornička hala) površine 8.606 m2, pomoćna zgrada (aneks sa upravnim dijelom) površine 697 m2, pomoćna zgrada (kotlovnica sa opremom) površine 435 m2, pomoćna zgrada (portirnica) površine 116 m2, pomoćna zgrada (ostava zapaljivih materijala) površine 40 m2, a sve upisano na k.č. 1013 u k.k.ul. broj 132 K.o. Ostružnica – Fojnica.

Objekat ima podzemne instalacije, vodovodnu i hidrantsku mrežu.


KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena - 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 3.709.678,40 KM. Cjelokupni iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od 75% iznosa početne cijene neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje 7 (sedam) radnika "Žice" d.d. Sarajevo - 350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 7 (sedam) radnika "Žice" d.d. Sarajevo u roku od 30 dana nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

3. Nova finansijska ulaganja - 300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja od 2.000.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora i to u nabavku i instaliranje kapaciteta za novu poslovnu djelatnost kao i rekonstrukciju i sanaciju objekata i poboljšanje radnih uslova.

Napomena:

Kupac je obavezan prije potpisivanja ugovora Agenciji za privatizaciju u FBiH obezbjediti bezuvjetnu i neopozivu bankovnu garanciju na sumu od 20% ponudom definisanog investiranja.

U početnu cijenu ne ulaze pokretna sredstva smještena u proizvodnu halu (tehnološka oprema) u iznosu od 67.955,00 KM.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH”, br.2/97,8/99,32/00,45/00,54/00, 61/01, 33/02, 28/04 i 44/04).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka "PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

- posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano "IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i ukoliko je ponuđač pravno lice i dokaze o ispunjenju uvjeta iz člana 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04);

- posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano "DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 100.000,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod UPI banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu u iznosu od 3.710,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000050827 kod UPI banke Sarajevo.

Ponude se podnose u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 16.02.2005. godine, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH”, br. 64/02 i 66/04).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održati će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fad ilpašića br. 1, dana 22.02.2005. godine u sati 10 sati.

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji: Aida Handžić, tel. 033-212-884
Odgovorna osoba u preduzeću: Alija Avdić, tel. 033-453-455

«Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine», 18.01.2005
(Preuzeto sa: www.apf.com.ba)
pretraga novosti :: arhiva novosti